A Gödöllői Kistérségről
A Gödöllői kistérség Önkormányzatainak többcélú..
Társult települések
Munkaszervezet
Társulási tanács működése
A közös feladatellátás dokumentumai
Projektek
Pályázatok
Turizmus
Adattár
Linktár
Eseménynaptár
Gödöllő Kistérségi Közkincs Kerekasztal
menu13
kulturalis_adatbazis

2009.12.02.    AGRÁRKAMARAI HÍREK

 

 

 A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: MNV Zrt.) – a Nemzeti Földalapról szóló 2001. évi CXVI. törvény módosításáról szóló 2002. évi XXIV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 13/A. § (3) bekezdésben foglalt feltételeknek megfelelő tulajdonostól (a továbbiakban: jogosult) pályázat alapján úgy vásárolhat az állam javára jogosultanként legfeljebb 20 hektár területnagyságú, külterületi termőföldet, összesen nem több mint 3 millió Forint értékben, hogy annak ellenértékeként életjáradékot fizet.

 

Az életjáradékra való jogosultság feltételei:

·         A termőföld kizárólagosan a jogosult tulajdonában áll, és amelynek területnagysága ingatlanonként önállóan vagy több ingatlan összefüggő együtteseként eléri az 1 hektárt.

·         Közös tulajdonban álló ingatlanhányad felajánlása is elfogadható, ha a jogosultat a közös tulajdonból megillető hányadnak megfelelő területnagyság eléri az 1 hektárt és az ingatlan-hányad értéke eléri a 100 000 forintot.

·         A pályázó a pályázat során felajánlott termőföldnek a pályázat meghirdetésekor legalább három éve az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonosa, kivéve ha a tulajdonszerzés öröklés, részarány kiadás, hatósági intézkedés vagy bírói ítélet alapján történt,

·         Ha a pályázó a termőföld tulajdonjogát egyeneságbeli rokonától vagy házastársától szerezte meg, akkor az előírt három évbe beszámítható az az időtartam, amely alatt a földrészlet az egyeneságbeli rokon vagy a házastárs tulajdonában volt.

·         Erdőművelési ágú ingatlanként nyilvántartott vagy erdő alrészletet tartalmazó termőföld felajánlására csak abban az esetben van lehetőség, ha erről a pályázati felhívás külön rendelkezik.

·         Ugyanaz a jogosult csak egy életjáradéki szerződést köthet.

·         Amennyiben az (1)–(2) bekezdésben foglaltaknak megfelelő ingatlanok nem érik el a rendelet 2. § (3) bekezdésében meghatározott korlátot, úgy Az MNV Zrt. dönthet arról, hogy életjáradéki szerződést köt olyan ingatlanok vonatkozásában, amely

- termőföldek a Magyar Állam tulajdonában lévő termőföldekkel összefüggőek     és együttes gazdálkodásra alkalmasak,

- vagy a termőföld megszerzése közérdekű cél megvalósításához szükséges,

 - vagy a termőföld hasznosítása biztosított vagy biztosítható.

 

 

Az állam a termőföld ellenértékét e rendelet alapján és feltételei szerint megkötött megállapodásban (a továbbiakban: életjáradéki szerződés) foglaltak szerint folyósítja. Az állam a termőföld tulajdonjogát életjáradék jogcímén szerzi meg.

 

A pályázat benyújtásának rendje:

·         Az életjáradéki szerződés megkötése céljából az MNV Zrt. a rendelkezésre álló költségvetési forrástól függően évente több alkalommal pályázati felhívást tehet közzé – a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben, továbbá internetes honlapján – meghatározva azt a 45 napnál nem rövidebb időtartamot, amelyen belül e rendelet alapján ajánlat tehető.

·         A pályázatot a pályázati felhívásban meghatározottak szerint kell benyújtani.

·         A pályázati felhívásban meg kell határozni azt a maximális területnagyságot, illetve termőföldértéket, amelyre az MNV Zrt. az adott pályázati kiírásra beérkezett ajánlatok elbírálását követően életjáradéki szerződést köthet.

·         Ha a termőföld használatát a jogosult korábban harmadik személy részére átengedte, a pályázathoz a hatályos szerződés eredeti példányát vagy közjegyző által hitelesített másolati példányát is csatolni kell.

·          Ha a termőföld használatának átengedésére szóbeli megállapodás alapján került sor, a pályázat benyújtását megelőzően a megállapodást írásba kell foglalni és az e bekezdésben foglaltak szerint a pályázathoz kell csatolni.

·         A pályázathoz adó- és értékbizonyítványt kell csatolni, amelyet az ügyfél kérelmére valamennyi érintett ingatlanról külön-külön az illetékes települési, fővárosban a fővárosi kerületi önkormányzat jegyzője állít ki.

·         A felajánlott termőföld ellenértékét az MNV Zrt. az értékbizonyítvány alapján állapítja meg.

·          Az MNV Zrt. a felajánlott termőföld értékének megállapítására, saját költségén független szakértői véleményt is kérhet, ez esetben az ellenérték megállapítására a szakértői vélemény alapján kerül sor.

·         A pályázati ajánlatának elfogadásáról vagy elutasításáról a döntést követő 30 napon belül MNV Zrt. írásban értesíti az ajánlattevőt.

·         Az életjáradéki szerződést az MNV Zrt. a megkötését követő15 munkanapon belül eljuttatja az életjáradék folyósítását végző szervhez.

 

Az életjáradék kifizetése, mértéke:

 

·         Az életjáradék fizetése alapjául szolgáló összeget a jogosulttól az állam tulajdonába kerülő termőföld ellenértéke 1,10-szeresének megfelelő összeg alapján kell megállapítani.

·         Az életjáradék mértékét az életjáradék alapjául szolgáló összeg, a jogosult 8. § (2) bekezdésében meghatározott időpontban betöltött életkora, valamint a rendelet mellékletének meg felelően kell megállapítani.

·         Az életjáradék összege a szerződéskötés évét követő minden év március 1-jétõl az előző évben meg valósult átlagos nyugdíjemelés százalékos mértékével emelkedik.

·          Az életjáradék havonta forintban fizetendő szolgáltatás, és a jogosultat annak élete végéig megilleti azzal, hogy az életjáradék kifizetése csak az életjáradéki szerződés megkötését követően válik esedékessé.

·         Az életjáradékot a nyugdíjak folyósításával egyidejűleg, megkülönböztetett módon, az életjáradéki szerződésben meghatározott időponttól kell folyósítani.

·          Az életjáradékra való jogosultság a jogosult elhalálozása hónapjának utolsó napjával szűnik meg.

·         A jogosult halála esetén az életjáradék nem örökölhető. A fel nem vett életjáradék a hagyaték tárgyát képezi.

·         Amennyiben a jogosult az életjáradék esedékessé válását követő 1 éven belül elhalálozik, az 1 évből még fennmaradó időtartamra számított életjáradék összege, de legfeljebb a termőföld ellenértékének megfelelő összeg a hagyaték szempontjából fel nem vett életjáradéknak minősül, és egy összegben esedékes.

·         Az életjáradék havi összege 100 000 Ft életjáradék alapjául szolgáló összeg esetén.

A 100 000 Ft-tól eltérő életjáradék alapjául szolgáló összeg esetén a járadék összege arányosan változik.

 

Életkor (év)                 Férfi               

 

55                               1187                  926

56                               1227                  961

57                               1271                1000

58                               1319                1042

59                               1372                1088

60                               1430                1139

61                               1497                1194

62                               1566                1255

63                               1643                1322

64                               1727                1393

65                               1820                1471

66                               1921                1556

67                               2027               1648

68                                2144               1749

69                               2269               1859

70 és felette                2454               1979

 

 

 A termőföld állam által életjáradék fizetése ellenében történő megszerzéséről szóló 210/2004. (VII. 9.) Korm. rendelet hatályát veszti.

 

Elérhetőségek: MNV Zrt. Pest Megyei Területi Iroda

   1133 Budapest, Pozsonyi út 56.

   Ügyfélszolgálat telefonszáma: 06(1) 237 4190

További információ: www.mnvzrt.hu

 

 

Szabó Béla

Ügyfélszolgálati tanácsadó

Magyar Agrárkamara Területi Iroda, Aszód

                                  

Tel. : +36 20 225 6671

 

 

Aszód, 2009-12-02

 

Vissza
Csömör Kistarcsa Kerepes Nagytarcsa Pécel Isaszeg Dány Zsámbok Vácszentlászló Valkó Gödöllő Szada

Dr.Gémesi György
elnök

Hatvani Miklós
alelnök

Üdvözöljük a Gödöllői Többcélú Kistérségi Társulás internetes honlapján.

Bővebben

Csámpai József
Gratulálok a honlapjukhoz! Áttekinthető és informatív. Sok sikert kívánok a további munkájukhoz.

Munkaszervezet
Szívesen teszünk fel bármilyen a kistérségi területén tartandó programról leírást! Kérem,hogy a programok rövid ismertetőit küldjék el részünkre!

Kiss Aladár
Örülök, hogy elkészült az oldal. Nagyon tartalmas, és teljes körű képet nyújt mind a kistérségről, mind a Társulás működéséről.

Új bejegyzés

Összes hozzászólás

webáruház készítés, szoftverfejlesztés -- NetGo.hu --